Paul_Vincze

Dr. Paul Vincze

Substratkonsumierende metallorganische Schichten: Optische Eigenschaften, Wachstumsmechanismen und Strukturaufklärung
Group: Institute of Applied Physics


Ph.D. Project

Ph.D. Project
Supervisor:

Institute for Applied Physics

Group of Thomas Schimmel