Paul_Vincze

Dr. Paul Vincze

  • Substratkonsumierende metallorganische Schichten: Optische Eigenschaften, Wachstumsmechanismen und Strukturaufklärung
  • Group: Institute of Applied Physics

Ph.D. Project

  • Supervisor:

    Institute for Applied Physics

    Group of Thomas Schimmel